Visie

Het team van de Nicolaasschool staat voor het welbevinden van ieder kind door een gestructureerde omgeving te bieden, waarbinnen volop ruimte is voor individuele ontplooiing, ieder naar eigen mogelijkheden en talenten en in samenspraak en samenwerking met de ouders.
Dit is de pedagogische basis voor de overdracht van kennis en vaardigheden als onderdelen van een gezonde groei naar volwassenheid en zelfstandigheid.
Daarbij gaan we uit van een respectvolle manier van omgaan tussen volwassenen en kinderen en kinderen onderling, in een goede en open sfeer waarbij de veiligheid van eenieder gewaarborgd is. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de zorg voor elkaar, de ontwikkeling van sociale vaardigheden, creativiteit en culturele belangstelling, samen op weg.
In het onderwijsaanbod worden de kinderen door middel van tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) bewust gemaakt van de wijde wereld, waardoor ze kunnen uitgroeien tot wereldwijze, sociaal betrokken wereldburgers die met enthousiasme kennis hebben genomen van andere culturen en levensstijlen.