Klachtenprocedure (richtlijn voor leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen)

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. SAAM hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school te kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leerkracht, intern begeleider en/of de schooldirecteur en bouwcoördinator aan te spreken.

De meldcode en klachtenprocedure zijn te vinden op: https://www.saamscholen.nl/p/klachtenprocedure

Als extra ondersteuning daarbij, zijn binnen iedere school van SAAM zijn twee interne vertrouwenspersonen werkzaam. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze vertrouwenspersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen en helpen bij het maken van een stappenplan voor het stoppen van ongewenst gedrag.
Voor onze school zijn dit:

Mw. Christel Monteny
Naw: christelmonteny@saamscholen.nl
Tel. 0412 691221

Mw. Marcia Boeijen(miv schooljaar 2012-2013)
Naw: marciaboeijen@saamscholen.nl
Tel. 0412 639427

Als ná het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van SAAM; Edith van Montfort. (edithvanmontfort@saamscholen.nl / 06-51720473) of Sandra Beuving(sandrabeuving@saamscholen.nl).
Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirecteur op de hoogte is.

Binnen SAAM zijn ook twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn onafhankelijke deskundigen van buiten de stichting, niet in dienst van SAAM. Zij kunnen ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met SAAM of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij het klachttraject.
Voor SAAM zijn dit:
mevrouw S. Heersema
suusheersema@gmail.com
Telefoon: 0412-643821

de heer S. Schouten
stephanschouten@xs4all.nl
telefoon: 0412-623422 (huisartsenpraktijk)

Klachten die u desondanks onvoldoende vindt opgelost, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. SAAM is daarvoor aangesloten bij het bureau van de Geschillen-, Bezwaren- en Klachtencommissies. Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie, van de bond KBO. Dit bureau neemt kennis van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende school. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen. Een klacht moet voor een adequate behandeling ervan, binnen een jaar ingediend zijn worden bij de commissie.

Het adres van deze commissie is:
Bureau van de Geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies
voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
info@geschillencies-klachtencies.nl
Telefoon: 070-3925508 (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur)

Op de site www.geschillencies-klachtencies.nl staat de klachtenprocedure van deze commissie. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt tevens ter inzage bij de schoolleiding.
Samenvattend kunt u bij het bespreekbaar maken en oplossen van een klacht de volgende stappen, in genoemde volgorde, nemen, waarbij het inschakelen van de schooldirecteur in alle gevallen uitgangspunt is, gezien diens actieve rol en betrokkenheid in het proces:

Stap 1: bespreekbaar maken met de direct betrokken leerkracht van de school
Stap 2: inschakelen schooldirecteur en / of bouwcoördinator
Stap 3: inroepen ondersteuning van de vertrouwenspersonen in de school,
Stap 4: inschakelen van Het College van Bestuur van SAAM
Stap 5: raadplegen van de externe vertrouwenspersonen (buiten de school,
stichtingbreed)
Stap 6: melden van de klacht bij de Landelijke klachtencommissie