Zorg


Het huidige zorgplan loopt van 2012 tot en met 2016: Binnen onze school proberen wij ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer er zich problemen voordoen, wordt daar extra aandacht aan besteed. De groepsleerkracht overlegt met de zorgcoördinator wat er al aan gedaan is en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Wij maken gebruik van:
• observaties;
• extra hulp/aangepast werk;
• verwijzing naar externen, zoals logopedie;
• collegiale ondersteuning;
• overleg in bouwvergaderingen;
• verder onderzoek, eventueel met behulp van de Onderwijsbegeleidingsdienst;
• eventueel verwijzing naar een andere basisschool of speciaal basisonderwijs.

De ouders spelen in de procedure verwijzing naar het speciaal basisonderwijs een belangrijke rol. Er is regelmatig overleg. De eventuele aanmelding voor een kind voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders. Soms wordt in overleg met de ouders besloten om een kind een klas over te laten slaan. Ook zittenblijven op onze school is nog steeds mogelijk. Vaak wordt het als negatief aangevoeld, maar uit ervaring blijkt dat het vaak positief uitwerkt. Of een kind blijft zitten, wordt na uitvoerig overleg met ouders, uiteindelijk toch door de school bepaald. De nadruk zal dan liggen op het herhalen van de niet-beheerste stof. Kinderen kunnen ook in groep 2 blijven zitten. We spreken dan van een jaar extra “kleuteren”. Kinderen die doubleren zullen in de meeste gevallen overgeplaatst worden naar een groep met een andere leerkracht dan de huidige, mits er twee dezelfde jaargroepen zijn. We bespreken dit ruim van tevoren met de ouders.

Lees meer over het pestprotocol en het stappenplan Time out / schorsing.

Schoolmaatschappelijk werk stelt zich hier voor.

Wat doet de verpleegkundige van de GGD op onze school.

Het SchoolOndersteuningsProfiel geeft inzicht in de extra ondersteuningsmogelijkheden van de school en de gewenste schoolontwikkeling. 

Passend Onderwijs

Op de Website van het samenwerkingsverband vindt u informatie voor ouders

Video, Voorbeeld van Passend Onderwijs op de Nicolaasschool.