Afbeeldingsresultaat voor like us button

Ouderraad 2016-2017

De OR is samengesteld uit ouders waarvan de kind(eren) leerling zijn op de Nicolaasschool. En bestaat uit maximaal 15 ouders. De leden van de OR worden gekozen door middel van schriftelijke stemming.

Doel
Het doel van de Ouderraad (OR) is er voor te zorgen dat alle kinderen op de Nicolaasschool een prettige en plezierige schooltijd hebben. Dit proberen we te bereiken door samen met de leerkrachten allerlei niet lesgebonden activiteiten te organiseren.

Ieder jaar wordt er bekeken of er nieuwe leden nodig zijn voor de OR. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen in de OR worden er verkiezingen uitgeschreven.

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, de museumbezoeken, de uitgave van de schoolkrant, de sportdag en dergelijke voor het kind niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €65,00 per kind per schooljaar. Het geld wordt contant of via automatische incasso geïnd. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling van de ouderraad
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden.
Oudergeleding:

 • Eliza van Andel (voorzitter)
 • Shamyra Grosfeld (penningmeester/secretaris)
 • Marieke Bisschops
 • Tonnie Boeijen
 • Trudy Ceelen
 • Helen Draad / Antoine Draad
 • Reena Gruijters
 • Natascha van Herwaarden
 • Anja van Hoek
 • Laura van Lent
 • Ilona van Niftrik
 • Maike van Rossum
 • Dominique de Ruiter
 • Linda de Ruijter
 • Nancy Schapendonk
 • Wendy Stiemer

Teamgeleding:
• Nicolet Vos
• Lizet Kerstens

De Ouderraad

Als ouderraad zijn wij van mening dat het belangrijk is voor een school dat de kinderen, behalve goed onderwijs, ook veel plezier moeten beleven. Een goede sfeer is een belangrijke bouwsteen.
Om de docenten te verlichten van allerlei organisatorische activiteiten is de ouderraad er voor hand- en spandiensten. De activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval ed. komen in samenwerking met een teamlid tot stand. Dat doet de ouderraad met veel plezier voor de kinderen en met elkaar.
In de maandelijkse vergaderingen wordt vanuit het team gevraagd naar de visie op het onderwijs. Wat is belangrijk voor de kinderen. De ouderraad bestaat uit ouders die hun kinderen hier op school hebben zitten. Zij staan het dichtst bij de kinderen en mogen hun mening geven over wat goed of minder goed gaat. Suggesties, om betrokkenheid en tevredenheid van ouders optimaal te houden, worden meegenomen naar het team. De behoeften van de school worden door de teamleden met de or-leden besproken en mogelijk omgezet in activiteiten.
Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waar alle ouders van school uitgenodigd worden. In deze vergadering komt oa het financieel jaarverslag en de begroting ter sprake en de controle hierover. Ook wordt er afscheid genomen van de aftredende leden en de nieuwe leden welkom geheten. Het komt voor dat er meer leden aangemeld worden dan nodig is. In dat geval worden er verkiezingen gehouden.
Kortom; bijdragen aan een goede sfeer op school en de belangen van ouders, kinderen en onderwijzend personeel behartigen. Dat samen voor elkaar krijgen en er voor elkaar zijn, maakt dat we trots kunnen zijn op onze school!

Taken en bevoegdheden
* Organiseert in overleg met schoolleiding en het team allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.
* Functioneert als overlegplaats voor ouders.
* Mag gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de Medezeggenschapsraad met betrekking tot zaken die alle ouders aangaan.
De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij de secretaris van de OuderRaad.

Visie
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van onze school. Ze werken samen in een gezellige sfeer met wederzijds begrip en een open en duidelijke communicatie. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten die helpen bij de ontwikkeling van onze kinderen.

Samenstelling
De OR is samengesteld uit ouders waarvan de kind(eren) leerling zijn op de Nicolaasschool.
De leden van de OR worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering die jaarlijks in de laatste schoolmaand gehouden wordt. De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Eventueel vindt er een verkiezing plaats door middel van schriftelijke stemming.

Ouderbijdrage
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald die door de OR worden georganiseerd. Zie kopje activiteiten.

Vergaderingen
De OR komt maandelijks bij elkaar. Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van de verschillende werkgroepen besproken en nieuwe acties uitgezet.
Een steeds terugkerend agendapunt is vragen van ouders aan het team en vragen van het team aan ouders. Dit betreft vragen die alle ouders aangaan.
Een keer per jaar organiseert de OR een algemene leden vergadering (ALV) voor al haar leden. Tijdens deze vergadering legt de OR verantwoording af over haar activiteiten en de financiële verslaglegging. Deze ALV wordt samen met de MedenzeggenschapsRaad georganiseerd. Aansluitend aan de ALV vindt er een themabespreking plaats. Inmiddels besproken thema’s zijn o.a. schoolreis , opvoedwinkel, kinder-EHBO

Activiteiten

* Eerste schooldag
Een feestelijk begin van het schooljaar, waarbij de ouders kennis kunnen maken met elkaar en de school. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten na de vakantie.

* Lampionnenoptocht
Jaarlijks wordt op 11 november een lampionnenoptocht georganiseerd in de avonduren. Vertrek op het schoolplein. De kinderen brengen een (zelfgemaakte) lampion mee voorzien van een lampje op batterijen.

* Sinterklaasfeest
Het grootste kinderfeest van het jaar. De Sint brengt een bezoek aan school samen met zijn Pieten en alle kinderen krijgen natuurlijk een cadeautje.

* Kerstmis
Dit feest wordt gevierd met een diner op school. Daarnaast wordt jaarlijks een wisselende activiteit georganiseerd, zoals een musical, kerststukjes maken,of een kerstmarkt.

* Carnaval
Dit is een feest dat op een school beneden de rivieren natuurlijk niet mag ontbreken. Een vast onderdeel van het carnavalsfeest op school is de playbackshow opgevoerd door leerlingen van de school.

* Pasen
Wat is een paasfeest zonder eieren versieren en eieren zoeken.

* Sportdag
Een activiteit die jaarlijks wordt gehouden op of rond Koningsdag.

* Culturele Dag of Week
Om het jaar wordt er een ander thema gekozen voor de culturele dag. Het doel van deze dag is om de kinderen kennis te laten maken met andere landen en culturen.
Ook kan er sprake zijn van een culturele week, waarbij de activiteiten over 1 week verspreid worden.

* Nicolaasdag
Twee van de uitgangspunten voor de schoolreis zijn dat alle kinderen vervoerd worden per touringcar naar het evenement en dat alle groepen op dezelfde dag op schoolreis gaan. Het is de bedoeling dat we het ene jaar een ‘grotere’ schoolreis maken dan het andere. Het ene jaar kan het bv. ‘De Efteling’ zijn en het andere jaar een uitstap naar de bossen, waar dan activiteiten worden georganiseerd. Dat laatste hoeft dan niet perse per touringcar.

* De Avondvierdaagse
Elk jaar doen wij als school mee aan de avondvierdaagse die eind mei georganiseerd wordt door de KAKO. De OR zorgt voor een extra traktatie en een aandenken.

* Fietsenstalling
Jaarlijks, tijdens de Osse Kermis wordt door de OR een fietsenstalling georganiseerd. Iedereen kan hier tegen een kleine bijdrage zijn/haar fiets, brommer of elk ander rijwiel plaatsen. De opbrengst van de fietsenstalling wordt besteed aan materiaal voor de kinderen, zoals het speeltoestel op de onderbouwspeelplaats en nieuwe fietsjes en karretjes.

* Laatste schooldag Theetuin
Een feestelijk einde van het schooljaar, waarbij de kinderen van groep 8 buiten worden ‘gegooid’ er iets lekkers is voor alle klassen en we de deur van school symbolisch op slot doen.

* Deco
Bij ieder feest wordt er versiering in school aangebracht.

* Theetuin
Het schooljaar wordt afgesloten met een theetuin waarvoor alle ouders en verzorgers worden uitgenodigd. Er is dan gelegenheid om afscheid te nemen van de leerkracht en om gezamenlijk de vakantie in te luiden.

Naast al deze activiteiten wordt er door de OR met behulp van vele ouders Oud Papier opgehaald. Van de opbrengsten hiervan kunnen een aantal extra zaken bekostigd worden. Zoals de aanschaf van een deugdelijke muziekinstallatie, een bijdrage aan een nieuw speeltoestel, aanschaf van een theeketel, onverwachte uitgaven etc.

Voor verdere informatie over de OuderRaad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR Eliza van Andel, via ouderraadnicolaasschool@skbo.nl
Ouderraad Nicolaasschool Oss

Afbeeldingsresultaat voor like us button