Hallo ouders van de Nicolaasschool,

Welkom op de informatiepagina van de MR.
Op deze pagina vindt u informatie over de MR waaronder de data waarop de MR vergaderingen in het schooljaar 2016-2017 worden gehouden.

Groeten,

MR Nicolaasschool


Dit zijn wij
De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit vijf ouders en vijf medewerkers van school die zich betrokken voelen bij (het beleid van) onze school. De school wordt bestuurd door de directeur. De MR vervult de formele medezeggenschapsrol, zoals vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op School (WMS). De MR richt zich specifiek op aangelegenheden die onze school betreft.

Hier nemen wij verantwoordelijkheid voor

 • Het vormgeven van medezeggenschap op beleidsontwikkelingen van de directie vanuit de positie van de leerling en in het verlengde daarvan de ouders en vanuit de positie van het personeel.
 • Het geven van instemming en/of advies bij onderwerpen zoals: het vaststellen van uitgangspunten voor de begroting, het personeelsformatieplan, management contract, professionaliseringsbeleid, (functiemix, beleid voor ziekteverzuim en registratie etc.).
 • Het toetsen van voorgesteld beleid vanuit de positie van de leerling/ouder en het personeel.
 • Het benutten van het initiatiefrecht, waar nodig en/of gewenst.
 • Initiatief nemen voor en het ondersteunen van werkgroepen

Zo doen en verantwoorden wij dat

 • Elk jaar treden er één of twee ouder- en één of twee personeelsleden af binnen de MR. Een oudervacature binnen de MR wordt gecommuniceerd aan de ouders. De MR zoekt binnen haar school kandidaten voor de MR. Uit die kandidaten kiezen de ouders hun vertegenwoordiger(s) voor de vacature. De leden van de MR zijn gekozen voor 3 jaar. De MR kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een personeelsvacature wordt binnen het team opgevuld.
 • De MR geeft binnen redelijke termijn instemming en/of advies retour aan de directie aangaande voorgesteld beleid. Dit wordt schriftelijk weergeven.
 • De MR raadpleegt hierbij indien nodig ouders, vakbonden, personeel en andere deskundigen.
 • De MR komt ongeveer een maal per maand bijeen. Voor elke vergadering is er overleg tussen de MR-voorzitter en de Directie over agendapunten en lopende zaken. De schoolleiding stelt de MR ten minste twee maal per jaar in de gelegen­heid de algemene gang van zaken met hem te bespreken.
 • De schoolleiding en de raad­ komen binnen een maand met elkaar bijeen, indien daarom schriftelijk onder opgave van redenen wordt verzocht door de schoolleiding, de MR, of een geleding van de MR.
 • De MR neemt twee keer per jaar deel aan door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)-georganiseerde thema-avonden.
 • De personeelsgeleding vanuit de MR komt regelmatig samen om de MR te kunnen faciliteren en personeelsaangelegenheden voor te bespreken.
 • De MR maakt jaarlijks een activiteitenplan en een jaarverslag, in aansluiting op het Management Contract (MaCon).
 • Daar waar mogelijk werkt de MR samen met de Ouderraad (OR).
 • De MR stelt zich open op en zijn bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.

Wist u dat

 • U onze vergaderingen kunt bijwonen tijdens het openbare agendagedeelte.
 • U kunt ons te allen tijde aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar mrnicolaasschool@skbo.nl.

 


Schooljaar 2016-2017

Oudergeleding:

• Ted van Gendt
• Frank van den Boogaart
• Anubha van Duren
• Thomas van der Heijden (secretaris)
• Peter Timmermans (voorzitter)

Teamgeleding:

• Evelyn Arts
• Marcia Boeijen (penningmeester)
• Ellen de Vries
• Leontine van Roosmalen
<vacature team>

Data MR vergaderingen:

• Maandag 26 september – MR agenda (openbaar) / MR notulen 14 juni 2016 (openbaar)
• Donderdag 10 november
• Woensdag 14 december
• Donderdag 2 februari
• Woensdag 22 maart
• Dinsdag 9 mei
• Maandag 12 juni

 


Schooljaar 2015-2016

MR geleding schooljaar 2015-2016 – op deze foto ontbreekt Ellen de Vries

Oudergeleding:

• Ted van Gendt
• Arjan van der Heijden
• Anubha van Duren
• Thomas van der Heijden (secretaris)
• Peter Timmermans (voorzitter)

Teamgeleding:

• Evelyn Arts
• Marcia Boeijen (penningmeester)
• Christel Monteny
• Ellen de Vries
• Leontine van Roosmalen

Data MR vergaderingen:

• maandag 21 september 2015 – MR agenda (openbaar) / 20150921 0201MR notulen (openbaar) – 17 juni 2015
• donderdag 5 november 2015 – 20151105 0202 MR agenda (openbaar) / 20151105 0201 MR notulen (openbaar)- 21 september 2015
• dinsdag 8 december 2015 – 20151208 0202 MR agenda (openbaar) / 20151208 0201MR notulen (openbaar) – 5 november 2015
• woensdag 27 januari 2016 – 20160127 0202 MR agenda (openbaar) / 20160127 0201 MR notulen (openbaar) – 8 december 2015
• donderdag 10 maart 2016 – 20160310 0202 MR agenda (openbaar) / 20160310 0201 MR notulen – 27 januari 2016 (openbaar)
• maandag 18 april 2016 – 20160418 0202 MR agenda (openbaar) / 20160418 0201 MR – Notulen – 10 maart 2016 (openbaar)
• dinsdag 14 juni 2016 – 20160614 0202 MR agenda (openbaar)  / 20160614 0201 MR – Notulen – 18 april 2016 (openbaar)

 


 

Schooljaar 2014-2015

MR geleding schooljaar 2014-2015 - op deze foto ontbreken Leontine van Roosmalen en Arjan v.d. Heijden

MR geleding schooljaar 2014-2015 – op deze foto ontbreken Leontine van Roosmalen en Arjan v.d. Heijden

Oudergeleding:
• Ted van Gendt
• Arjan van der Heijden
• Anubha van Duren
• Patrick Sanders (secretaris)
• Peter Timmermans (voorzitter)

Teamgeleding:
• Evelyn Arts
• Marcia Boeijen (penningmeester)
• Christel Monteny
• Ellen de Vries
• <Vacature team>

tweede prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

2